Ako bezpečne pozorovať Slnko

Pozorovanie Slnka zvyšuje riziko náhodného a trvalého poškodenia zraku. Preto odporúčame všetkým pozorovateľom a verejnosti dodržiavať nasledujúce pravidlá:

1. Nikdy sa nedívajte nechráneným zrakom priamo do Slnka - nerešpektovanie tohoto pravidla môže zapríčiniť vážne poškodenie zraku prípadne trvalú slepotu.

2. Ak ste si nie úplne istý, že váš slnečný filter je bezpečnou ochranou zraku pri pozorovaní Slnka poraďte sa s jeho predajcom alebo sa obráťte na niektorú zo slovenských hvezdární. Zoznam hvezdární nájdete v časti linky

3. Bez priameho dohľadu skúseného odborníka sa nikdy nedívajte do ďalekohľadu namiereného na Slnko, a to ani v prípade, že je opatrený filtrom.

4. Nenechávajte v dosahu malých detí bez dozoru akýkoľvek ďalekohľad alebo iný optický prístroj.

5. Nikdy sa nedívajte do Slnka cez fotoaparát alebo kameru.

Najviac odporúčanou pozorovacou metódou je projekčná metóda, ktorá je považovaná za najbezpečnejšiu. Jej podstatu objasňuje obrázok. Projekčná metóda má dve hlavné výhody:

1. nepotrebuje slnečný filter

2. umožňuje sledovať obraz Slnka súčasne viacerým pozorovateľov na projekčnej ploche

V súčasnosti sa objavujú v predajniach hračiek a na trhoviskách plnoplastové refraktory dovezené z Číny a juhovýchodnej Ázie, ktoré majú plastové šošovky. Tieto ďalekohľady by mohli byť slnečným svetlom natavené a znehodnotené. Preto ich neodporúčame používať v tejto súvislosti. Iba refraktory z optického skla alebo ďalekohľady typu Newton sú vhodné pre projekčnú metódu.

Namiesto uvedených typov astronomických ďalekohľadov je možné použiť poľovnícky alebo turistický ďalekohľad, tzv. triéder. Podmienkou je, aby všetky optické členy triédra boli z optického skla, všetky clony boli kovové a okuláre boli bez prachu a iných nečistôt. Iba triéder spĺňajúci túto podmienku je vhodný pre projekčnú metódu. Všeobecne je možné odporúčať všetky triédre dovezené z bývalého Sovietskeho zväzu pred rokom 1990, rovnako aj triédre značky Canon, Chinon, Pentax a Hanimex s rokom výroby 1990 a skôr. Výborne poslúžia aj typy Zeiss Dekarem 10x50 a pristroje značky Meopta. Naopak, neodporúčame používať pre projekčnú metódu typy Fomei, Breaker, Norconai, Bushnell a iné odľahčené typy s vysokým zastúpením plastov.

Triéder upevníme pomocou pevného športového popruhu, svorky alebo lepiacej pásky na fotografický statív. Z tenšieho kartónu rozmerov 30´30 cm zhotovíme tienidlo. Vyrežeme v ňom kruhové priezory pre objektívy ako ukazuje obrázok. Dbáme na to, aby priezory tesne obopínali objektívové tubusy. Ako projekčnú dosku použijeme spisové dosky formátu A4, ktoré na dlhšej strane po dĺžke zlepíme lepiacou páskou. Na vonkajšiu stranu dosiek nalepíme po celej ploche biely papier. Pretože Slnko 8. júna počas prechodu Venuše zmení svoju výšku nad horizontom medzi 1. a 4. kontaktom od 23° do 63° a triéder spolu s projekčnou plochou bude musieť zmeny výšky sledovať, zhotovíme si pod spisovú dosku fixačnú dosku. Do hrubého kartónu alebo dosky z mäkkého dreva rozmerov 40´40 cm v odstupoch 1 cm pribijeme malé klinčeky v jednom alebo v dvoch rovnobežných radoch po celej dĺžke dosky. Potom spisovú dosku postavíme ako prevrátené písmeno V na fixačnú dosku tak, aby zapadala medzi klinčeky. Takto môžeme improvizovanú projekčnú plochu podľa potreby roztvárať a táto zostane stabilná. Fixačnú dosku s projekčnou plochou položíme na stoličku alebo stôl. Pri hrubom nastavení manipulujeme súčasne triédrom a projekčnou plochou, aby tieň triédra dopadal na projekčnú plochu. Pre triédre typu 8´30 odporúčame ako optimálnu vzdialenosť medzi okulármi a projekčnou plochou 60 cm. Pre triédre 7´50 a 10´50 odporúčame túto vzdialenosť predĺžiť na 80 až 100 cm.

V ďalšom kroku manipulujeme iba triédrom tak, aby jeho tieň na projekčnej doske zaberal minimálnu plochu. Až potom nasadíme na triéder tienidlo. V poslednom kroku manipulujeme iba projekčnou plochou až dovtedy, pokým sú obrazy Slnka na projekčnej ploche kruhové. Vtedy je splnená podmienka, že projekčná plocha je kolmá na optickú os triédra. Následne zaostríme obraz Slnka na projekčnej ploche, pričom sa sústredíme na slnečné škvrny alebo na okraj Slnka. Počas celého pozorovania bude potrebné udržiavať zostavu v popísanom usporiadaní.

Pri pozorovaní je potrebné dbať aj na ochranu okulárov triédra, ktorým hrozí prehriatie a možné poškodenie v dôsledku absorbovaného slnečného žiarenia. Doteraz sme sa nestretli so správou o takejto udalosti, ktorá by bola pozorovaná počas zatmenia Slnka. Pokladáme však za potrebné navrhnúť preventívne opatrenia, pretože v prípade jasného dňa môžu byť okuláre tepelne zaťažené po dlhšiu dobu. Preto odporúčame, aby bolo vždy Slnko sledovaný len jednou polovicou triédra, zatiaľ čo druhá bude zakrytá papierovým viečkom (pozri: www.exploratorium.edu/eclipse/optical1.html) . Po 20 minútach zakrytú polovicu odokryjete a odokrytú polovicu zakryjete. Tak budú okuláre chránené počas celého pozorovania.

Uvedené pravidlá sú všeobecne platné aj pre pozorovanie čiastočných zatmení Slnka.

Mgr. Július Koza, PhD.

 

Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica tel.: 052 / 44 67 866 fax.: 052 / 44 67 656


Poďakovanie:

Touto cestou chcem vyjadriť svoje poďakovanie pánovi Borisovi Martinákovi za poskytnuté informácie z oblasti triédrov a Ing. Jaroslavovi Ambrózovi za pomoc pri úprave obrázku projekčnej metódy.

1. obrázok: Ďalekohľad - refraktor je upevnený na statíve a obraz Slnka je premietaný na projekčnú plochu kolmú na pozdĺžnu os ďalekohľadu. Tienidlo ďalekohľadu zvyšuje kontrast obrazu na projekčnej ploche.

2. obrázok: Poľovnícky triéder 8´30 upevnený na statíve - upravenom geodetickom teodolite pomocou športového popruhu. Tienidlo zhotovené z kartónu je nasadené na objektívy.

3. obrázok: Obrazy Slnka získané pomocou triédra 8´30. Pravítko slúži ako mierka.